Bedenk een innovatief verdienmodel voor een nieuw aan te leggen waterbufferzone in natuurgebied Bargerveen

In Drenthe ligt vlak tegen de Duitse grens het laatste stukje levend hoogveen van Nederland: het Bargerveen. In dit gebied van 2.100 hectare leven bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen. Een prachtig stil ruw natuurgebied.

 

 

Om het hoogveen goed te houden en te bewaren voor latere generaties is het op peil houden van het grondwater van groot belang. Daarom zijn er rondom het Bargerveen de afgelopen jaren meerdere waterbuffers (meertjes) aangelegd.

 

Nu is de ‘Buffer Zuid’ aan de beurt. Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een Bufferzone van maar liefst 220 hectare. In een strook van 4000 bij 500 meter komen vijf meertjes met groen te liggen die ervoor zorgen dat het hoogveen nat genoeg blijft. Direct erboven ligt het natuurgebied het Bargerveen, ten zuiden akkerbouw. 

 

We zijn op zoek naar verdienmodellen die dit prachtige gebied optimaal benutten! Hoe kunnen deze meertjes gebruikt worden, wat kan er omheen allemaal gedaan worden? We zijn op zoek naar de creatiefste en meest innovatieve ideeën! 

 


Locatie van het Bargerveen.
Google maps link

 


Vergelijkbaar project in Schoonebeek.

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar vernieuwende en inspirerende verdienmodellen voor de benutting van het gebied met de nieuw te graven meertjes. De aanleg is behoorlijk prijzig en het liefst verkopen we het gebied op termijn aan een partij die er actief zorg voor wil dragen. Die moet natuurlijk ook een voordeel hebben dat de onderhoudskosten compenseert.

 

Het kunnen ideeën zijn die ervoor zorgen dat het nieuwe gebied op een mooie manier (commercieel of maatschappelijk) wordt benut. Bijvoorbeeld met sport, energieopwekking of voor voedselvoorziening, ideeën zijn die ervoor gaan zorgen dat er meer nieuwe recreanten en toeristen het Bargerveen bezoeken, of ideeën voor andere insteken die we nog niet eens bedacht hebben!

 

Het liefst dus met een invulling die ook (een deel van) de kosten van het project kunnen dragen, maar alle ideeën zijn welkom. Wat is er in / met dit gebied allemaal mogelijk? Laat je creativiteit de vrije loop, stuur je concept in en win mooie geldprijzen!

 

Er zijn vele stakeholders bij het project betrokken. Denk aan de omwonenden, de agrarische bedrijven die aan het gebied grenzen, de provincie Drenthe, de gemeente Emmen, het Waterschap, LTO (boerenbelangvereniging), Staatsbosbeheer, Natuur & Recreatie belangenverenigingen etc. Je hoeft hier met je idee niet allemaal rekening mee te houden, maar je krijgt wel bonuspunten als het een idee is waar de stakeholders blij van worden en/of bij betrokken kunnen worden!

 

In 2021 gaat de schep in de grond. Realiseren we dan jouw idee?

 


Ontwerpschets bufferzone (klik voor groot formaat) 

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • We zijn niet op zoek naar ideeën voor marketing- of communicatiecampagnes. 
 • We zijn niet op zoek naar ideeën met een eenmalig karakter. Duurzame initiatieven hebben sterk onze voorkeur. 

 

 

Jouw inzendingen (PDF bestand max 5 A4)

Een inzending bestaat uit twee onderdelen. 

  

Onderdeel 1: Uitwerking van jouw idee (maximaal vier pagina’s A4)

Geef een zo concreet mogelijk omschrijving van jouw idee:

 • Wat is het idee/voorstel? 
 • Hoe gaat jouw idee ervoor zorgen dat de Buffer-Zuid (gebied met de meertjes) optimaal benut gaat worden?
 • Wat zou er nodig zijn om jouw idee te realiseren? Welke partijen moeten bijvoorbeeld betrokken zijn en wat is het ruwe kostenplaatje.
 • Wat is het mogelijke verdienmodel? 
 • Zou je het zelf wel zien zitten om met het idee aan de slag te gaan? Leuk! Laat het weten en geef een korte beschrijving van jezelf en/of het team.

 

Onderdeel 2: Bonusvraag (maximaal één pagina A4) 

We willen deze mogelijkheid ook direct aangrijpen om meer inzicht te krijgen in bestaande oplossingen. We hebben daarom de volgende bonusvraag voor je: 

 • Weet jij inspirerende voorbeelden van (maatschappelijke of commerciële) benutting van en rond andere natuurgebieden? Ken je een mooi voorbeeld, of kun je een inspirerend voorbeeld terugvinden op internet, bijvoorbeeld uit het buitenland? Laat het ons weten

NB Probeer je inzending zoveel mogelijk te verduidelijken met afbeeldingen, visuals en/of schetsen. Filmpjes en andere media mogen ook. Zet die als link in de pdf.

 

 

 

Beoordelingscriteria

 • Originaliteit: Is het concept origineel en vernieuwend? 
 • Verbinding met stakeholders: In welke mate worden de diverse stakeholders in het idee betrokken en/of hebben de stakeholders zelf wat aan het idee.
 • Haalbaarheid: Hoe eenvoudig / praktisch haalbaar is het om het idee te realiseren?
 • Verdien potentie: Is het te verwachten dat het idee ook geld oplevert waarmee (deel van de) kosten van het project gedekt zouden kunnen worden?
 • De kwaliteit/diepgang: van het ingestuurde concept.

 

 

 

Prijzengeld

Het prijzengeld is in totaal €5.000,-* en wordt verdeeld onder de beste 5 inzendingen:

 • 1e prijs: € 2.000,- 
 • 2e prijs: € 1.250,- 
 • 3e prijs: € 1.000,- 
 • 4e prijs: € 500,- 
 • 5e prijs: € 250,- 

 

* Het prijzengeld is netto - de kansspelbelasting dragen wij voor je af!

 

 

Timeline

 • Vrijdag 11 januari: Lancering challenge 
 • Zondag 24 februari  23:59: deadline challenge
 • 25 februari - 10 maart: Jurering inzendingen
 • Update: 14 maart i.p.v. 12 maart: Bekendmaking winnaars

 

 

Wedstrijdreglement

 

Download HIER het wedstrijdreglement van deze challenge die naast de gebruikersvoorwaarden van Battle of Concepts van toepassing zijn op deze Challenge.

 

 

 

Achtergrondinformatie

Nog geen 1000 jaar geleden was Nederland grotendeels bedekt met ruim 1 miljoen hectare hoogveen. Van al dat ‘bruine goud’ (turf; het werd gebruikt als stookmiddel voor steenkolen, olie en gas gebruikt werden) is minder dan 1 procent over. Door de ligging achteraf is het nooit echt ‘aan snee’ gekomen. En nu is het een van de meest ongerepte, unieke natuurgebieden van ons land. 

 

Het Bargerveen is het enige hoogveengebied in Nederland waar nog levend hoogveen voorkomt. Een gebied waar veenmossen over elkaar heen groeien en grote bulten vormen. Het groeit langzaam, gemiddeld 1 millimeter per jaar. Bij een laag van 6 meter veen kijk je dus eigenlijk naar 6000 jaar natuurlijke geschiedenis. Maar ook naar een van onze oudste nog bestaande ecosystemen. 

 

Vasthouden van regenwater is hier van groot belang. Want de afgegraven grond eromheen ligt een heel stuk lager. Dus loopt het Bargerveen langzaam leeg, het grondwater sijpelt weg. Daardoor dreigt de grondwaterstand te laag te worden. Dan klinkt de veengrond in en kan het veenmos niet meer groeien. En kan er geen nieuw veen meer wordt gevormd. Om dat te voorkomen worden er 3 Bufferzones aangelegd, waarvan de Buffer-Zuid er één van is. De Bufferzones hebben een hogere waterstand, bedoeld om wegstromend water op te vangen en te reguleren. Daarmee krijgt het grondwaterpeil tegendruk en kan het veenmos weer groeien. Je kan meer over het gehele project lezen op deze website.

 


Principe van de buffers.

 

 

De Buffer-Zuid - Bargerveen

De Buffer loopt in een strook van zo'n 4000 meter lang en 500 meter breed van West naar Oosct. De wal ligt 1,5 (West) tot 0,5 meter (Oost) hoger dan het omliggende landschap om het water op te kunnen slaan. Het meest oostenlijke meer heeft ruim grond rondom beschikbaar. Westelijk is er maar beperkt ruimte beschikbaar en wordt 90% opgevuld door wateroppervlak. Het gebied is bereikbaar door de Doctor Ingenieur H.A. Stheemanstraat die straks tussen onder de meertjes loopt (huidige situatie erboven). Vlakbij ligt het plaatsje Nieuw-Schoonebeek - goed bereikbaar met de bus vanaf station Emmen.

De provincie heeft de intentie om het gebied uiteindelijk in eigendom over te dragen. Ideeën die hierop aansluiten zijn dus van harte welkom!

De ontwerpschetsen hieronder worden binnenkort verder uitgewerkt. De ideeën die via deze challenge aangedragen worden in de verdere uitwerking meegenomen!

 


Overzicht van het project (klik voor groter formaat).
Bekijk de locatie op Google maps

 


Aangezicht vanaf plek 1(klik voor groter formaat)

 


Aangezicht vanaf plek 2 (klik voor groter formaat)

 


Schets van de meertjes en groen (klik voor groter formaat)

 

Prolander

Deze challenge wordt uitgeschreven door Prolander in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Het Project Bargerveen-Schoonebeek staat onder supervisie van een Bestuurscommissie. Die heeft de taak om de opzet, de voortgang en de resultaten van het Project aan te sturen, te bewaken en te controleren. Het Projectbureau Bargerveen-Schoonebeek wordt gevormd door Prolander. Zij doen de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden. Tevens voeren zij het secretariaat van de Bestuurscommissie.

Prolander is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Drenthe en de Provincie Groningen. Prolander vertaalt provinciaal beleid voor de landelijke omgeving naar concrete plannen en zorgt ervoor dat die plannen worden uitgevoerd. In elk project wordt gezocht naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, de ruimtelijke ambities en de eigenschappen van het gebied. Lees meer over Prolander op hun website.

Bas Huijsmans: 12-01-2019
Hallo, in hoeverre moet worden vastgehouden aan de gegeven ontwerpschets, waarbij er meerdere losse meertjes liggen in de bufferzone?

Prolander: 15-01-2019
Beste Bas, Er is een voorlopig inrichtingsbeeld opgesteld, waarbij vooral de beeldvorming tussen de verhouding water en land (waar medegebruik mogelijk is) in beeld is gebracht. Van dit beeld mag enigszins afgeweken worden maar de aangegeven oppervlakte water (90%) is noodzakelijk voor een waterstand die hoog genoeg is om voldoende grond- en regenwater in het Bargerveen te houden. Maar tegelijkertijd voorkomt dat er problemen ontstaan bij de omliggende landbouwpercelen. De peilen in de buffer bepalen de mate waarin de buffer bijdraagt in het ecologisch herstel van het Bargerveen, in welke mate effecten naar de omgeving te verwachten zijn en hoeveel water aan dient te worden gevoerd.

bart visser: 23-01-2019
Ha Prolander, Even een vraag die van belang is voor het begrijpen van de context. Zijn de gronden die nodig zijn voor de realisatie van de buffer gekocht van de plaatselijke grondbezitters?

Prolander: 24-01-2019
Best Bart, De buffer is obstakel vrij. Op dit moment loopt er een wettelijk ruilproces om te gronden in de buffer vrij te maken voor de beoogde inrichting. Dat betekend dat per 1 januari 2020 de bufferzone op naam van de provincie Drenthe komt te staan.

Sander Geertzen: 05-02-2019
Geachte, zijn de verschillende meertjes met elkaar verbonden? Zo ja door middel van wat voor object (duiker; geul)? En zo niet, mogen de meertjes eventueel met elkaar verbonden worden door bijvoorbeeld kleine watergangen (breedte +2 meter) met eenzelfde waterdiepte?

Ilse Schoutens: 06-02-2019
Hallo, Wat is het plan met de straat die op googlemaps dwars door het gebied lijkt te lopen?

Prolander: 10-02-2019
Hallo Sander, De meertjes moeten onderling met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld door stuwen.. Je moet het als een meer zien met meerdere compartimenten.

Prolander: 10-02-2019
Hallo Ilse, De weg langs de zuidkant van het Bargerveen is de Verlengde Stheemansstraat. Deze weg wordt in de nieuwe plannen 500 meter naar het zuiden opgeschoven en vormt dan enerzijds de grens van de aan te leggen buffer en anderzijds de nieuwe ontsluiting voor de landbouw.

1e prijs

De Veenkwekerij

2e prijs

Wetlands

3e prijs

Bufferzone Zuid als economische en toeristische motor in synergie met een natuurlijke omgeving.

4e prijs

EcoVISion

5e prijs

Titel concept
Ontvangstdatum
Visvijver
12-01-2019
16:34
Floating wetlands
15-01-2019
12:15
Drijvende eilanden
18-01-2019
17:06
Het Bargerblotevoetenpad
18-01-2019
20:41
Waterbufferzone Zuid Bargerveen - Energiek, groen en synergetisch
19-01-2019
20:52
de BargerBloemenBon
20-01-2019
20:40
Beleef het Bargerveen
21-01-2019
15:49
Speurtocht door de waterbufferzone in natuurgebied Bargerveen
21-01-2019
17:51
De energie van het Bargerveen
22-01-2019
15:40
Zuit
22-01-2019
17:11
Water voor later
22-01-2019
17:32
Plan Zuid
22-01-2019
20:21
Uniek business model
23-01-2019
09:54
muddy wipe out
23-01-2019
10:41
Zintuigenpark Bargerveen
23-01-2019
11:20
De Vliegberg
24-01-2019
16:34
Wees één met het Baggerveen.
25-01-2019
14:33
Spot until you drop
26-01-2019
10:21
Selfsustained raft in solitude nature
27-01-2019
10:19
Natte teelt
29-01-2019
14:18
Aantrekkelijk Bargerveen
29-01-2019
17:58
Het natuur Café
30-01-2019
22:02
Bargerveense Plas
01-02-2019
14:33
Outdoor Nature Park Bargerveen
03-02-2019
16:57
De gezelligheid.
03-02-2019
21:26
Natuurvriendelijk Bagerveen
03-02-2019
21:59
Benutting nieuwe waterbuffer Bargerveen
04-02-2019
18:15
De kracht van story telling. Of: het verhaal van de eigenlijk uitgestorven Bargerveens oermuis
04-02-2019
21:36
GROEN DOEN!
05-02-2019
11:30
Multi-use van de meertjes en de groenstroken eromheen
05-02-2019
22:03
Architectuur
07-02-2019
22:04
Avonturen gebied
07-02-2019
22:04
Recreatiegebied Bargerveen
07-02-2019
22:05
Terug naar de essentie in het Bargerveen
09-02-2019
12:29
Eco-go
11-02-2019
09:51
Out of the floating box
11-02-2019
15:35
Barger Kunstveen
11-02-2019
15:37
activity park
13-02-2019
11:55
activity park
13-02-2019
16:50
activity park
13-02-2019
17:27
Historie en toekomst komen samen
13-02-2019
19:43
Herenkwekers
14-02-2019
12:58
Nederlands Centrum voor Natuurrecreatie en Educatie
15-02-2019
22:34
Bestuiving
16-02-2019
00:38
Het BarveenProject
16-02-2019
15:58
Barg-ervaring
16-02-2019
18:06
Doolhof van recreatielandjes
16-02-2019
22:24
Concept: BB
17-02-2019
13:52
Concept Buffer Zuid
17-02-2019
16:54
Een gebied van 2050 in 2022
17-02-2019
17:40
Een gebied van 2050 in 2022
17-02-2019
17:40
Duurzaam, Recreatief energiek Bargerveen.
17-02-2019
19:44
Erveen
17-02-2019
21:58
Adventure and Survivalpark
18-02-2019
19:55
“Aqua World”
19-02-2019
19:03
Bargerveen als iconische motor voor gebiedsontwikkeling.
20-02-2019
13:07
Beauty & the Brains
20-02-2019
15:51
Bargerveen Concept
21-02-2019
07:49
Trampolinebruggen
21-02-2019
12:57
Toekomstbestendig Bargerveen
21-02-2019
14:20
Bargeveense Bubbels
21-02-2019
16:47
Bargermeren: veelzijdig, natuurlijk, toegankelijk
21-02-2019
18:47
Share our Lake
21-02-2019
19:17
CO2 compensatie
22-02-2019
09:51
Drijvend Dromen
22-02-2019
10:41
Uniek Bargerveen
22-02-2019
10:50
Park 2.0
22-02-2019
11:36
Zon op water Bargerveen
22-02-2019
14:45
52.653232, 7.019529 BV
22-02-2019
14:52
Productieve Buffer-Zuid
22-02-2019
17:00
Recreatie natuurpark Bargerveen
22-02-2019
21:31
Concept Bargerveen - Kevin Lubbers
23-02-2019
00:28
Aqua Agria
23-02-2019
13:21
Het duurzame recreatiepark Bargerveen
23-02-2019
15:25
Biomimicry - Design innovation inspired by nature
23-02-2019
17:47
De Positieve Uitstoot
23-02-2019
23:28
Een stukje Bargerveen voor iedereen
24-02-2019
11:38
Park De Libelle
24-02-2019
12:41
Oes Drenthe
24-02-2019
13:06
Waterbuffer 't Barger Hoge
24-02-2019
13:45
WATCH it.
24-02-2019
15:03
Energielandschap Bargerveen
24-02-2019
17:00
Bargerveen Beweegt!
24-02-2019
17:05
Compeat
24-02-2019
17:17
Plukbos Bargerveen
24-02-2019
19:51
Wielrenpark en de gevlogte natuur
24-02-2019
20:39
De culturele toekomst
24-02-2019
20:40
De culturele toekomst
24-02-2019
20:40
De Barerveen Plassen: Recreëren, Oogsten en Werken op één locatie
24-02-2019
20:44
Slimme combinaties in de Bargerveense Plassen
24-02-2019
20:55
De reis door het veen
24-02-2019
21:03
Beleef & proef natuurgebied Bargerveen
24-02-2019
21:14
Mooi zo laten, maar dan net anders
24-02-2019
21:45
Visie op Buffer Zuid 2019
24-02-2019
22:13
Boer'natuur Bargerveen
24-02-2019
22:23
Bargerv(oorieder)een: Ruimte voor plant, dier, boer en recreant.
24-02-2019
22:25
Tiny Village Eco Dorp
24-02-2019
22:31
Huisjes op het droge
24-02-2019
22:46
De Verbinding
24-02-2019
22:53
Bijlage bij De Verbinding
24-02-2019
23:00
Proeflokaal
24-02-2019
23:01
Everything Floads
24-02-2019
23:04
Landerijgoed Bargerveen
24-02-2019
23:28
Escape room
24-02-2019
23:32
Donkere Hemel Reservaat Bargerveen
24-02-2019
23:40
Buffers voor de toekomst
24-02-2019
23:40
Ontdekken in het #VeenLAB
24-02-2019
23:44
Ecopark Bargerveen
24-02-2019
23:49
Het Wezen van Bargerveen!
24-02-2019
23:51
HORIZON
24-02-2019
23:54
Hotel de Veen
24-02-2019
23:54
Ark Bargerveen
24-02-2019
23:55
De Veenkwekerij
24-02-2019
15:22
Wetlands
24-02-2019
14:29
Bufferzone Zuid als economische en toeristische motor in synergie met een natuurlijke omgeving.
24-02-2019
13:33
EcoVISion
12-02-2019
21:00
FLOAT!
14-02-2019
19:11

Uitslag en juryrapport challenge Waterbufferzone Natuurgebied Bargerveen

14 maart 2019

In Drenthe ligt vlak tegen de Duitse grens één van de laatste stukjes levend hoogveen van Nederland: het Bargerveen. In dit gebied van 2.100 hectare leven bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Je komt er ook adders en vleesetende planten tegen. Een prachtig stil ruw natuurgebied. 

 

Om het hoogveen goed te houden en te bewaren voor latere generaties is het op peil houden van het grondwater van groot belang. Daarom zijn er rondom het Bargerveen de afgelopen jaren meerdere waterbuffers (meertjes) aangelegd. Nu is de ‘Buffer Zuid’ aan de beurt. Aan de zuidkant van het Bargerveen komt een Bufferzone van maar liefst 220 hectare. In een strook van 4000 bij 500 meter komen vijf meertjes met groen te liggen die ervoor zorgen dat het hoogveen nat genoeg blijft. Direct erboven ligt het natuurgebied het Bargerveen, ten zuiden akkerbouw. 

 

Voor dit bijzondere buffergebied zijn we op zoek gegaan naar verdienmodellen: hoe is dit gebied optimaal te benutten? Hoe kunnen deze meertjes gebruikt worden, wat kan er omheen allemaal gedaan worden? “Bedenk een innovatief verdienmodel voor een nieuw aan te leggen waterbufferzone in natuurgebied Bargerveen”. De challenge was een zoektocht naar de creatiefste en meest innovatieve ideeën.

 

Indrukwekkend

We waren om te beginnen erg onder de indruk van het aantal inzendingen: maar liefst

112! De diversiteit was groot en veel van de plannen waren prachtig uitgewerkt. We hebben vooral veel plannen gezien in de hoek van recreatie en toerisme, daarnaast ook verschillende soorten (natte) ‘landbouw’ en tenslotte energieopwekking en/of -opslag. Ook hebben veel mensen een combinatie gemaakt van verschillende van deze dingen. 

 

De beste 11 inzendingen zijn geselecteerd en zijn voorgelegd aan een onafhankelijke jury: 

 1. Peter Bennema: voormalig directeur van de Dienst Ruimte en Groen van de provincie Drenthe. Zeer ervaren op het gebied van landschap en natuur en bestuurlijke processen, kijkt in het bijzonder naar verbinding met stakeholders, haalbaarheid en originaliteit.  
 2. Professor Menno Gerkema: emeritus hoogleraar Chronobiologie en Science Business & Policy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heeft veel ervaring met landinrichtingsprocessen en natuurbescherming en -ontwikkeling. Kijkt naar alle aspecten, in het bijzonder naar originaliteit en passendheid bij het gebied/duurzaamheid in brede zin. 
 3. Diderik Koolman: directeur van economische zaken bij de gemeente Groningen, heeft een goede economische bril om te beoordelen of concepten verdienpotentie hebben en haalbaar zijn.
 4. Maurice Wenker: landschapsarchitect bij de provincie Drenthe. Kent het Bargerveen uit eerdere schetssessies (maar is niet verbonden is aan het project); hij kan uitstekend beoordelen of de plannen passen in het gebied.

 

De jury heeft de inzendingen beoordeeld op:

 • Originaliteit: Is het concept origineel en vernieuwend? 
 • Verbinding met stakeholders: In welke mate worden de diverse stakeholders in het idee betrokken en/of hebben de stakeholders zelf wat aan het idee.
 • Haalbaarheid: Hoe eenvoudig / praktisch haalbaar is het om het idee te realiseren?
 • Verdienpotentie: Is het te verwachten dat het idee ook geld oplevert waarmee (deel van de) kosten van het project gedekt zouden kunnen worden?
 • Kwaliteit/diepgang: van het ingestuurde concept.
 • Bonuspunten: er konden daarnaast ook bonuspunten verdiend worden met het aandragen van ideeën van elders, met presentatie (bv. multimedia) en met duurzaamheid. 

 

De winnaars

 

1 De Veenkwekerij van Gusta Hofstee

De nummer 1: wat past er nou beter bij een hoogveengebied dan het kweken van veenmos?! Een jurylid: “hoe mooi als dit lukt”! De zeer originele keuze voor veenmos en enkele andere (fruit)gewassen in combinatie met recreatie maakt dit een plan dat perfect in te passen zou zijn in dit gebied. De relatieve kleinschaligheid wordt door de jury hoog gewaardeerd, het toont respect voor de omgeving en de (natuur)kwaliteiten van het gebied. Het is echter ook meteen een kanttekening: de vraag is of het concept daardoor niet (financieel) kwetsbaar is, dit vraagt nadere uitwerking. De kwaliteit en diepgang van het plan is uitstekend en het voorbeeld van elders past daar feilloos bij. Tenslotte heeft de interactieve GIS-kaart bij dit plan hoge ogen gegooid. 

Bekijk het concept

 

 

2 Wetlands van Tanja Schepers

Het plan Wetlands focust op recreatie in diverse vormen en heeft daarmee een welverdiende tweede plaats gekregen (vlak achter de nummer 1). De jury is vooral te spreken over de aansluiting bij de stakeholders in het gebied, de verschillende invullingen van recreatie spreken verschillende doelgroepen aan. De diepgang van de uitwerking is goed, zowel van het plan zelf als ook van de bonusvraag. Het verdienpotentieel is mogelijk wat te optimistisch ingeschat, maar het lijkt een van de meest haalbare plannen. Eén van de juryleden: “dit sprak mij aan als meest veelbelovend”.

Bekijk het concept

 

 

3 Project Multifunctioneel Bargerveen van Sander Geertzen en Bor van der Scheer

Origineel en duurzaam” en “absoluut inspirerend” was de waardering voor dit brede plan. De integrale benadering en de vloeiende overgang van recreatie naar natuur scoren punten. Het is mooi en zorgvuldig uitgewerkt, elk onderdeel heeft z’n eigen toelichting. De jury heeft nog wel wat vragen over de haalbaarheid en het verdienpotentieel. De diversiteit van externe voorbeelden past leuk bij de verschillende onderdelen van het plan.

 

Bekijk het concept

 

 

 

4 EcoVISion van Wim Wijdeveld

Het hart van EcoVISion is het biologisch kweken van vis, volgens de jury origineel en “misschien wel economisch het best uitvoerbaar”. Aanvullend op het kweken van vis wordt gekeken naar algenproductie (als visvoer) en energieproductie, die de viskweek ondersteunen. Het plan wordt beoordeeld als duurzaam, alleen de relatie met de stakeholders is niet zo helder. De uitwerking is goed, zowel ruimtelijk als ook van het verdienmodel. Het recreatieaspect is wat minder uitgewerkt, waardoor de haalbaarheid hiervan onzeker is. Al met al is het een mooi, samenhangend concept.

 

Bekijk het concept

 

 

 

5 Float! van Wouter Manders

Float! blinkt uit in originaliteit. Het spreekt de jury aan vanwege de mooie uitwerking van de vijf verschillende onderdelen en er is waardering voor het aspect educatie in het totaalconcept. Ook de presentatie is prachtig en het voorbeeld dat wordt aangedragen uit Duitsland past naadloos bij het plan. De jury aarzelt wel wat over het verdienmodel: “technisch kan het, maar financieel…?”. De conclusie: absoluut gebruiken als inspiratie! 

 

Bekijk het concept

 

 

Vervolg

Deze vijf winnaars hebben de mooiste totaalplannen gemaakt. Maar zeker niet alleen de winnaars hadden goede ideeën! Alle plannen zijn uitgebreid bekeken en alle ideeën die haalbaar zijn of misschien haalbaar te maken zijn, worden toegelicht aan de projectgroep die de volgende schetsen gaat maken voor Buffer Zuid. Het is niet zo dat de plannen van de winnaar(s) of van anderen automatisch worden uitgevoerd, maar we onderzoeken wat we een plek kunnen geven in de inrichting. 

 

Veel dank

De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek wil nadrukkelijk alle inzenders hartelijk bedanken voor hun plannen. De ideeën geven elk op hun eigen wijze inspiratie voor het inrichten van Buffer Zuid. Het feit dat zoveel mensen een plan hebben ingediend, is een teken dat het Bargerveen ‘leeft’ en dat geeft de commissie zeker inspiratie om door te gaan met haar werk om de bufferzones te realiseren en het Bargerveen te beschermen voor volgende generaties. 

Uitslag twee dagen later

11 maart 2019

De uitslag wordt donderdag 14 maart gepubliceerd in plaats van 12 maart.
 

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 24 februari 2019
Status: Uitslag bekend

Prijzen(geld): € 5.000,-

Ontvang updates

share challenge

50 shares

Challenges

Alle challenges

Mis nooit een challenge en maak direct een account aan!